Tarımsal Yapılar ve Sulama Dairesi Başkanlığı

 

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ


TİGEM’in ana faaliyet konusu, ülkemiz tarım sektörünün en önemli girdilerinden olan sertifikalı tohum ve üstün vasıflı damızlık üretimi ve dağıtımını gerçekleştirmektir.

Yaşadığımız yüzyılda tarım, başlı başına stratejik önem taşıyan bir sektör haline gelmiştir. TİGEM bu sorumluluk duygusuyla, belirlenmiş olan görev kapsamında, kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, faaliyet konularında arzu edilen hedeflere ulaşmak için, verimlilik ve karlılık ilkeleri çerçevesinde, yurdumuzun tüm coğrafi bölgelerine dağılmış işletmelerinde ihtiyaç duyulacak yatırımlar tespit edilmiş ve bir program dahilinde; 2009 – 2015 yılları arasında Tarımsal Sulama, Hayvansal Üretimi Geliştirme, Tarımsal Yapılar ve Tesisler ile Mekanizasyon projelerini uygulamaya koyarak yatırımlarını gerçekleştirmiştir.

Yapılan bu yatırımların yaklaşık % 43’ünü tarımsal sulama yatırımları oluşturmaktadır.

SULAMA YATIRIMLARI:

Ülkemiz coğrafyasının önemli bir kısmının kurak ve yarı kurak iklime sahip olması, bitkisel üretim için ihtiyaç duyulan yeterli yağışın alınamaması, özellikle 2008 – 2009 yıllarında ülkemiz genelinde yaşanan aşırı kuraklıklar, tarımsal sulamanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur.

Mevcut iklim yapısının bitkisel üretime olan olumsuz etkisini ve üretimi garanti altına almak için su potansiyeli olan işletmelerde, sulu tarım alanlarını artırmak, yüzey sulama sistemlerinin basınçlı sulama sistemlerine dönüştürülmesini sağlamak, artık bir zaruret olarak görülmüştür.

Bu kapsamda; Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 2009 yılında yeraltı su kaynağına dayalı olarak, 500 bin dekar arazinin sulamaya açılmasına (Ceylanpınar Sulama Projesi) başlanmış ve 2011 yılı sonunda tamamlanmıştır. 2009 – 2015 yıllarında Ceylanpınar dışında Orta Anadolu ve sahil işletmelerinde de sulama projeleri uygulamaya konulmuş ve bugün itibariyle yapılan yatırım ile 640 bin dekar arazi daha modern basınçlı sulama sistemleri ile sulamaya açılmıştır. Böylelikle; 2009 öncesi 210 bin dekar olan sulu tarım arazisi 4 kat artırılarak 850 bin dekara çıkarılmıştır. Aynı zamanda daha önceki yıllarda hizmete açılmış olan yaklaşık 100 bin dekar geleneksel (Cazibe) yöntemlerle sulanan alanlar da dönüşümle modern basınçlı sulama sistemleri ile sulanır hale gelmiştir.

Böylelikle; 2008 yılında 100 bin dekarı yüzey, 110 bin dekarı yarı sabit yağmurlama sistemleriyle sulanan yaklaşık 210 bin dekar alan, 2015 yılı itibariyle 329 bin dekarı Center Pivot, 418 bin dekarı yağmurlama ve 103 bin dekar damla sulama ile sulanmak üzere, toplam sulu tarım arazisi 850 bin dekara ulaşmıştır.

Yapılan yatırımlar doğrultusunda 2015 yılı itibariyle sulanan alanlar ve sulama sistemleri  Ek – 1 ve 2’deki cetvellerde verilmiştir. 2016 yılından itibaren 2020 yılı sonuna kadar yaklaşık 370 bin dekar arazinin daha sulamaya açılması planlanmıştır. Bu projeksiyonda sulanması planlanan alanlar ve sulama sistemleri de Ek – 3 ve 4’deki cetvellerde verilmiştir.

SONUÇ:

*Yatırım projelerinin uygulamaya konulması ile TİGEM’in verimliliğinin ve karlılığının artırılması, ülkemiz çiftçilerinden gelen sertifikalı tohumluk ve damızlık taleplerinin önemli ölçüde karşılanması, ülkemiz bitkisel ve hayvansal üretiminde verim ve kalitenin artırılması ve işletmelerin bulunduğu bölgelerde daha fazla istihdamın sağlanması, çiftçilere önderlik ve öğreticilik görevinin daha etkin hale getirilmesi hedeflenmiştir.

* Genel Müdürlüğümüz, yaptığı yatırımlarla ülke tarımının gelişmesinin sağlanması noktasında, ölçek büyüklüğü, yetişmiş kadroları, yenilenmiş ve yenilenmeye devam eden mekanizasyonu sayesinde, üretmiş olduğu tohumluk ve damızlık gibi temel tarımsal girdilerde belirleyici ve düzenleyici bir konuma gelmiştir. Bu anlamda gelecek nesillere sürdürülebilir besin kaynakları sunmak adına tarım alanında işletme modelleri, yeni yapılar ve yenilikçi yaklaşımlarla geliştirmeyi kendine görev addetmiştir.

* Ülkemizin önemli ölçüde üretim açığı bulunan ve Kuruluşumuzun birinci öncelikli faaliyet konusunu oluşturan sertifikalı hububat ve yem bitkileri tohumluklarının üretimi ve dağıtımındaki etkinliği artırılarak sürdürülmektedir.

* Ana faaliyet konularımızda sağlanan kapasite artırımına paralel olarak arazi hudutlandırma ve işletme içi yol düzenleme yatırımlarının yapılması sağlanmıştır.

* Ayrıca, muhtelif işletmelerimizde özel sektör tohumculuk firmaları ile sulu tarım arazisinde ortak üretim yapılması ve önümüzdeki dönemde de devam ettirilmesi ile ülkemizde hibrit tohumların üretimine daha fazla katkıda bulunulması sağlanmıştır.

* Bu çerçevede; TİGEM’in görevlerini gereklerine uygun olarak, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda yerine getirebilmesi amacıyla, su potansiyeli olan işletmelerinde tarımsal sulama yatırımları yapılarak, sulu tarım alanlarının artırılması, yeni modern teknolojilerle donatılmış sistemlerin tesis edilmesi,mevcut yüzey sulamaların modern basınçlı sulama sistemlerine dönüştürülmesi sağlanmıştır.

* TİGEM’in, vizyonuna uygun olarak üstlendiği misyonu gereği kendisine sertifikalı tohumluk ve damızlıkla ilgili verilmiş görevi bundan önceki dönemde olduğu gibi gelecekte de daha etkin bir şekilde sürdürmesi, muhtemel kuraklık etkilerinin asgari düzeye indirilmesi sağlanmıştır.

* En son teknoloji ile donatılmış basınçlı sulama sistemleri, yüzey sulama sistemine göre sulama randımanının (%25–30) daha yüksek olması, sulama suyundan (%25 oranında) tasarruf sağlaması, üniform bir sulama yapılabilmesi, erozyona ve yıkanmaya neden olmadan sulama yapılmasına imkan vermesi, sulamanın otomasyonla kontrol edilebilmesi ve az işçilik gerektirmesi gibi avantajlar oluşmuştur.

* Ürettiği her türlü ürün ve hizmet konuları ile ilgili olarak, çevre çiftçisi ve çiftçi örgütleri ile üretim ve tanıtım amaçlı işbirliği sağlanmıştır.

* Mevcut koşullarda 280 kg/da olan buğday verimi, nadas koşullarında elde edildiğinden, yıllık verim 140 kg/da olup, projelerin uygulanmasıyla her yıl 500 kg/da verim alınacağından, üretimde 500/140 = 3,6 kat artış sağlanmıştır.

* Yatırımlar sonucunda buğday üretimindeki artışla sağlanan 165 bin ton sertifikalı hububat tohumluğu sayesinde, dekara 22 kg tohum uygulamasıyla 7,5 milyon dekar arazinin tohum ihtiyacı karşılanmıştır. GAP kapsamındaki illerin tamamı ve sahil illerinin bir kısım sertifikalı hububat ve yem bitkileri tohum ihtiyaçlarının karşılanarak, sertifikalı tohumluk kullanımı ile üretimde % 25 artış sağlanmıştır.

* Sulu koşullarda tarıma geçişle birlikte ikinci ürün yetiştirilmesi de mümkün olmuştur.

* Sulu koşullarda tarıma geçişle, yem bitkileri yetiştirilmesi de mümkün olmuş, bunun neticesinde, sığır ve koyun kadroları artırılarak ve buna paralel olarak, damızlık hayvan üretimi de artmıştır.

* Damızlık hayvan üretimindeki artış sayesinde üretici, verimleri fazla olan materyal ile çalışacağından, proteinli gıda maddelerinin karşılanmasındaki ihtiyaç giderileceği gibi, verimlilikleri fazla olan damızlık materyaller kullanan işletmelerin gelirleri de artmıştır.

* Özel sektör tohumculuk firmalarının ihtiyaç duyduğu izolasyon mesafesinin sağlayan büyük ölçekli sulu tarım arazi talepleri önemli ölçüde karşılanmaya başlanmıştır.

* Yatırımlar sonucunda üretimde sağlanan kapasite artışına paralel olarak artan iş hacminin karşılanması için ilave istihdam sağlanmıştır. Dolayısıyla, bölgedeki işsizlik problemi de kısmen giderildiği gibi, diğer sektörlerde de canlanma olmuş ve ticaretin gelişmesine katkıda bulunulmuştur.

* Mevcut sulanan arazi yaklaşık 210 bin dekarken, yapılan sulama yatırımları ile 2015 yılı sonunda 850 bin dekara ulaşmıştır.

* Uygulanan modern basınçlı sulama teknolojilerinin çevre çiftçilere tanıtılarak, bu teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması sağlanmıştır.       

 

SULAMA FAALİYETLERİ EK 1 >> SULAMA FAAL. EK 1

 

 

SULAMA FAALİYETLERİ EK 2 >> SULAMA FAAL. EK 2

 

 

 

SULAMA FAALİYETLERİ EK 3 >> SULAMA FAAL. EK 3

 

 

 

SULAMA FAALİYETLERİ EK 4 >> SULAMA FAAL. EK 4